Ansökan och anmälan om annan arvodeskategori

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Fysioterapeut har ett ansvar och en skyldighet att i de fall det blir aktuellt, via blanketten "Ansökan och anmälan om annan arvodeskategori", meddela förändring i verksamheten som innebär en övergång från B- till A-mottagning eller tvärtom.

Ändring ska anmälas/ansökas minst 6 månader innan den börja gälla.

Giltighet
Vid beviljande av ny arvodeskategori börjar den gälla efter sex månader räknat från när diarieförd komplett ansökan inkommit. Därefter är startdatum första dagen i ny kalendermånad. Beviljad arvodeskategori följer enbart det egna samverkansavtalet. Beviljad arvodeskategori gäller enbart under den tid vårdgivarens verksamhet bedrivs på den adress och med de villkor som beviljad anmälan gäller.
Varje förändring vad gäller verksamhetsadress, lokaler, utrustning samt tillgång till personal ska meddelas Region Halland och ny ansökan skickas in för bedömning och nytt beslut.

Normalarvode

Normalarvode lämnas enligt arvodeskategori A eller arvodeskategori B. Arvodeskategori B avser ensampraktiserande eller samverkande fysioterapeuter med assisterande personal, flera behandlingsrum och kvalificerad utrustning. Arvodeskategori A avser övriga fysioterapeuter.
Fysioterapeut med arvodeskategori B har större omkostnader för lokaler, utrustning och anställd personal, men kan i gengäld ha en större patientgenomströmning då den assisterande personalen gjort nödvändiga patientförberedelser. På grund av omkostnaderna för verksamheten har fysioterapeut med arvodeskategori B ett högre ersättningstak och ett mindre tidskrav avseende behandlingarna i snitt per kalendermånad och patient än vad en fysioterapeut med arvodeskategori A har.
Du som fysioterapeut med samverkansavtal kan ansöka om arvodeskategori B. Enligt Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi framgår av 3 § vilka krav som ställs på dig som fysioterapeut för att ersättning ska kunna utgå enligt arvodeskategori B.

 

Frågor om e-tjänsten

Christina Ederberg
christina.ederberg@regionhalland.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kräver inlogg och signering med Bank_ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa